بنیاد نخبگان استان یزد

تلفن های تماس:

035-38262092-3

فکس:

035-38262473

روابط عمومی:

035-38262090

کارشناسان احرازنخبگی:

035-38262098

آدرس:

یزد- بلواردانشجو-روبروی شرکت برق منطقه ای-بنیادنخبگان استان یزد

کدپستی:8916819199

پست الکترونیک:

infoyazd@bmn.ir